Připravujeme

Přihlášení

Razítka

119.jpg

Ediční činnost

2015-09_Pohlednice_310.072.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Výhybkářský přístroj vzor 5007

výrobce: Siemens & Halske, Aktiengesellschaft, Wien
rok výroby: 1912
výrobní číslo:
provozní nasazení: na stavědle číslo 3 v železniční stanici Rájec-Jestřebí
provoz ukončen: 28. února 1998
převzato: 12. března 1998
stav: částečně rekonstruován, uložen v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Elektromechanický výhybkářský přístroj vzor 5007

popis:
Výhybkářský přístroj vzor 5007 se podařilo získat v roce 1998, kdy probíhala modernizace tratě Brno–Česká Třebová. Tato důležitá trať získala v letech 1910–1913 tehdy nejmodernější elektromechanické staniční i traťové zabezpečovací zařízení, pocházející z vídeňské továrny firmy Siemens & Halske. Po celou dobu provozu přístroje samozřejmě docházelo k jeho různým opravám nebo náhradám jednotlivých částí. Krátce po druhé světové válce došlo ve stanici k doplnění třetího odjezdového návěstidla. Ve druhé polovině padesátých let dvacátého století proběhla z důvodu náhrady dosavadního dvouramenného vjezdového návěstidla čtyřznakovým a přestavbě jeho předvěsti z dvouznakové na trojznakovou úprava v pravítkové skříni přístroje a výměna původní dvoupolohové páky předvěsti za páku trojstavnou. Došlo také k výměně původní hradlové skříně pro šest hradlových vložek za větší s osmi pozicemi. Pravděpodobně největší zásah do zařízení proběhl v prosinci 1986 v rámci náhrady mechanických návěstidel světelnými. Kromě odstranění pák sloužících k obsluze návěstidel znamenal i zásah do mechanické části přístroje. Proběhlo dosazení dvou ovládacích kliček pro světelná návěstidla na pravou stranu pravítkové skříně a tří kliček pro rozsvícení návěsti Posun dovolen na odjezdových návěstidlech do střední části nástavkového rámu. Při plánované rekonstrukci hodláme přístroj uvést do stavu ze závěru čtyřicátých let dvacátého století. Bude to znamenat odstranění kliček světelných návěstidel, zpětné dosazení stavěcích pák, obnovu závislostí v pravítkové skříni i navrácení původní hradlové skříně z produkce firmy Siemens & Halske se šesti pozicemi. Tu nám v říjnu 1999 darovali zaměstnanci firmy Signalmont Hradec Králové. V současné době se přístroj nachází rozložený v našem depozitáři, kde čeká na generální opravu. Hradlová skříň s kolejovým číselníkem byly již odpovídajícím způsobem restaurovány.

Pákový stojan přístroje je sestaven ze tří dvoudílných litinových podpěr, spojených třemi válcovanými profily tvaru U. Jeden profil je upevněn v zadní části stojanu. Zbývající dva jsou připevněny delšími stranami k sobě v přední části přístroje, přičemž zadní je výše. Jejich horní kratší strany jsou opatřeny otvory pro připevnění stavěcích pák. Ty jsou upevněny za svá litinová pouzdra vždy dvěma šrouby. Zleva doprava jsou řazeny nejprve páky výhybek a závorníků následované pákami odjezdových návěstidel, vjezdového návěstidla a předvěsti. Ke stavění výhybek jsou použity dvoupolohové rozřezné páky vzor 5011 a k obsluze závorníků slouží trojstavné páky vzor A16. Odjezdová návěstidla se původně obsluhovala redukčními pákami vzor 5013. Vjezdové návěstidlo se stavělo dvojitou pákou vzor 5015. K obsluze předvěsti se zpočátku používala dvoupolohová páka vzor 5010, nahrazená později trojstavnou pákou vzor A16. Po náhradě mechanických návěstidel světelnými zůstaly na přístroji pouze páky výhybek a závorníků. Na horní části pákového stojanu je upevněna pravítková skříň se závislostními osami a pravítky, které zajištují mechanické závislosti. V dolní části zadní strany jsou upevněny osové doteky návěstidel a rozřezného pravítka. Pod horním okrajem zadní stěny pravítkové skříně se nacházejí dvě dvojice držáků pro zavěšení konzol, používaných při práci na mechanické části přístroje pro odstavení hradlové skříně a kolejového číselníku. K horní straně pravítkové skříně je upevněn nástavkový rám zprostředkovávající závislost mezi mechanickou a elektrickou částí přístroje. Hradlová skříň pro šest pozic je umístěna vpravo. Na pravé boční straně se nachází klika induktoru. Horní strana obsahuje hradlová tlačítka ovládající jednotlivé hradlové vložky. Přední stěnu hradlové skříně tvoří kryt z ocelového plechu vybavený šesti kulatými okénky, za nimiž se pohybují clonky hradlových vložek, a dvěma kontrolními okénky clonek náhradních západek návěstních hradel. Název každé hradlové vložky je uveden na tabulce, umístěné pod jejím okénkem. Zleva doprava jsou vložky řazeny v následujícím pořadí: hradlová zarážka na společném tlačítku s návěstním hradlem pro odjezd do Skalice nad Svitavou, závěr výměn pro odjezd do Skalice nad Svitavou, závěr výměn pro vjezd od Skalice nad Svitavou a návěstní hradlo na společném tlačítku s hradlovou zarážkou pro vjezd od Skalice nad Svitavou. Obě hradlové zarážky a oba závěry výměn mají nouzová vybavovací zařízení. K horní straně hradlové skříně je připevněna deska pro příslušenství. Obsahuje dvě hradlová relé, dva hradlové zvonky a poličku se zvonkovými tlačítky sloužícími pro komunikaci s výpravčím. Kolejový číselník je umístěn vlevo. Má dva hradlové zvonky, umístěné na desce připevněné k horní straně skříně číselníku. Mezi hradlovými zvonky se nachází malý stejnosměrný zvonek pro akustickou indikaci rozřezu výhybky. Skříň číselníku má šest pozic pro vložky, z nichž každá obsahuje dvě sady pro indikaci čísla koleje. Číselník tak má na přední šikmé straně celkem dvanáct okének, přičemž jsou obsazena jen čtyři pro odjezdové a čtyři pro vjezdové jízdní cesty. O této skutečnosti informují i štítky, připevněné nad oběma sadami. Pod okénky se nacházejí štítky obsahující informaci, v jaké poloze musí být páky přístroje pro požadovanou vlakovou cestu. Na přední stěně nástavkového rámu je pro každou dvojici okének zřízen trojpolohový kolejový závěrník. Vodiče z hradlové skříně i kolejového číselníku jsou pomocí svodných korýtek upevněných na obou bocích přístroje vedeny do hlavní svorkovnice, umístěné na zadní straně pákového stojanu, a dále do kabelového závěru připevněného na desce pod svorkovnicí.

Elektromechanická zabezpečovací zařízení budou v expozici CHŽK dále prezentovat řídicí přístroj systému Rank, výhybkářský přístroj vzor 3414, sada nářadí pro stavědla, klíčový přístroj a přístroje traťových hradel s mechanickými i se světelnými návěstidly.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela